Algemene voorwaarden

Definities
1. Double Dutch Mountain events: Ace of snow GmbH, gevestigd te Kitzbuhel onder KvK nr. 571521y.
2. Klant: degene met wie Double Dutch Mountain events een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Double Dutch Mountain events en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Double Dutch Mountain events.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
1. Alle prijzen die Double Dutch Mountain events hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Double Dutch Mountain events hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Double Dutch Mountain events te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door Double Dutch Mountain events een totaalbedrag als richtprijs overeen,
tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. Double Dutch Mountain events is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Double Dutch Mountain events de klant tijdig te laten
weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7. Double Dutch Mountain events heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Double Dutch Mountain events prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Double Dutch Mountain events op te zeggen indien hij niet
akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1. Double Dutch Mountain events mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Double Dutch Mountain events de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in
gebreke hoeft te stellen.
4. Double Dutch Mountain events behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke
betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Double Dutch Mountain events gerechtigd de
wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor
handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een
maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Double Dutch Mountain events.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Double Dutch Mountain events zijn verplichtingen opschorten totdat de
klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Double Dutch Mountain events op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Double Dutch Mountain events, dan
is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Double Dutch Mountain events te betalen.
Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Double Dutch Mountain events gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten
aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Double Dutch Mountain events roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Double Dutch Mountain events, tenzij partijen hierover
andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
vrijetijdsbesteding betreft
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af
te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@doubledutchski.com, indien gewenst
met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Double Dutch Mountain events, www.
doubledutchski.com, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Double Dutch Mountain events, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
bestelling aan Double Dutch Mountain events heeft geretourneerd, dan zal Double Dutch Mountain events eventuele
door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde
bestelling aan de consument terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Double Dutch Mountain events voor zover de volledige
bestelling wordt geretourneerd.
Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
1. Double Dutch Mountain events kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant
onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Double Dutch Mountain events
heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Double Dutch Mountain events.
3. Double Dutch Mountain events is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als
gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Double Dutch Mountain
events te verrekenen met een vordering op Double Dutch Mountain events.
Eigendomsvoorbehoud
1. Double Dutch Mountain events blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan
al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Double Dutch Mountain events op grond van wat voor met Double
Dutch Mountain events gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de
nakoming.
2. Tot die tijd kan Double Dutch Mountain events zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
4. Indien Double Dutch Mountain events een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
ontbonden en heeft Double Dutch Mountain events het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te
vorderen.
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Double Dutch Mountain events, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Double Dutch Mountain events het
recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Double Dutch Mountain events kan tegenwerpen.
Levertijd
1. De door Double Dutch Mountain events opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding
daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Double Dutch Mountain events.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Double Dutch Mountain events niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te
zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Double Dutch Mountain events niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Double Dutch Mountain events, bij gebreke
waarvan Double Dutch Mountain events niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Double Dutch Mountain events die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Double Dutch Mountain events de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.
Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Double Dutch
Mountain events enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Ruilen
1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)
kaartjes
het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de
klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
Uitvoering van de overeenkomst
1. Double Dutch Mountain events voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uit.
2. Double Dutch Mountain events heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Double Dutch Mountain events tijdig kan beginnen aan de uitvoering
van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Double Dutch Mountain events tijdig kan beginnen aan de uitvoering
van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Double Dutch Mountain events.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Double Dutch Mountain events de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Double Dutch Mountain events redelijkerwijs verlangde
informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op,
dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Double Dutch Mountain events tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
Double Dutch Mountain events geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door Double Dutch Mountain events geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Double Dutch Mountain events daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Double Dutch Mountain events uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Double Dutch
Mountain events in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Double
Dutch Mountain events gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Double Dutch Mountain events.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Double Dutch Mountain events ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Double Dutch Mountain events een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Double Dutch Mountain events
verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Double Dutch Mountain events
1. Double Dutch Mountain events is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover
die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Double Dutch Mountain events aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Double Dutch Mountain events is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Double Dutch Mountain events aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Double Dutch Mountain events vervalt in elk geval 12 maanden na
de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het
bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Double Dutch Mountain events toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe
betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Double Dutch Mountain events niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan
kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Double Dutch Mountain events in verzuim is.
3. Double Dutch Mountain events heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Double Dutch Mountain events
kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen
niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Double Dutch
Mountain events in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Double Dutch Mountain
events kan worden toegerekend in een van de wil van Double Dutch Mountain events onafhankelijke situatie,
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Double Dutch Mountain events kan worden
verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Double Dutch Mountain events 1 of meer verplichtingen naar
de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Double Dutch Mountain events er weer
aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Double Dutch Mountain events is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet
als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Double Dutch Mountain events is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Double Dutch Mountain events zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Double Dutch Mountain events.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Double Dutch Mountain events bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Double Dutch Mountain events is gevestigd / praktijk houdt /
kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 15 juli 2022.

 

Contact

Ace of Snow GmbH
Ehrenbachgasse 37a
6370 Kitzbühel Oostenrijk
E-mail: info@doubledutchski.com
Telefoon: +31(0)630726562

Navigatie

Volg ons